تنوع زیستی و منابع طبیعی (BDNR) - اهداف و چشم انداز