تنوع زیستی و منابع طبیعی (BDNR) - فرایند پذیرش مقالات