تنوع زیستی و منابع طبیعی (BDNR) - اصول اخلاقی انتشار مقاله