تنوع زیستی و منابع طبیعی (BDNR) - راهنمای نویسندگان