تنوع زیستی و منابع طبیعی (BDNR) - واژه نامه اختصاصی